Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 70161240

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rest2Flow: bedrijf Rest2Flow, in bezit van Nederlands diploma Wielwerk holistisch therapeut en
internationale diploma’s Red Tent facilitator, Trance Dance International facilitator, Yin Yoga
teacher en Positive Discipline certificate (parenting), handelende als zelfstandig gevestigd
therapeut;

Cliënt: de persoon aan wie door de therapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel
diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de therapeut wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de therapeut is verwezen.

Artikel 2: Algemeen
Rest2Flow geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij
onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per
direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
Rest2Flow kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts
adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Rest2Flow de verwijzende arts op de
hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de
cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. Indien u gebruik maakt van onze
diensten dan gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens en audio en/of
video opnamen van sessies voor het uitvoeren van de door u gevraagde dienst.

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
Jouw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om je gegevens te
beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te
waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Rest2Flow verwerkt
deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf
aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden: 

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Rest2Flow te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals
  bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen
 • Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla opvragen en daar inzicht in
  krijgen. Info hierover kun je tijdens jouw bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen
  toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
 • De gegevens zijn op dit moment alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. Dit is in
  overeenstemming met de wet AVG.

Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres
aanwezig te zijn, dient hij Rest2Flow hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien
de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Rest2Flow geeft,
dan wel geen zodanig bericht geeft, is Rest2Flow gerechtigd om de kosten voor de
desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een
dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn
van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag.
Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de
voorafgaande vrijdag.

Artikel 6: Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Rest2Flow de cliënt mondeling of schriftelijk mede
welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen
indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Rest2Flow is gerechtigd
prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende
omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Rest2Flow beroept zich
op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats
vinden.

Artikel 7: Intellectueel eigendom
Rest2Flow behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen,
documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van
zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog
verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin
genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Rest2Flow noch geheel noch
gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand
gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of
ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Rest2Flow
verstrekt zijn.

Artikel 8: Betaling
Betaling aan Rest2Flow dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt
ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande
aan de eerste sessie die plaatsvindt of na de dagen genoemd op factuur na datering betaald
te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Rest2Flow gerechtigd het
factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Rest2Flow gerechtigd om met
terugwerkende kracht vanaf de eerste dag verschuldigdheid wettelijke rente over het
verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de
inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan
kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Rest2Flow heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te
schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan
zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte,
tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend
onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten
gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder
dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van
schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de
cliënt van door Rest2Flow verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van
de kant van Rest2Flow.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen
de Rest2Flow verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden
genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en
dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove
schuld door derden is Rest2Flow nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Rest2Flow
om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Rest2Flow
te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
Rest2Flow is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie
die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Rest2Flow heeft cliënt kennis genomen van
deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat:

 • Rest2Flow geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners.
 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De
  sessies van Rest2Flow zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of
  specialist.
 • dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Rest2Flow nooit diagnoses kunnen
  bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of
  specialist van cliënt.
 • dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Rest2Flow door cliënt op vrijwillige basis
  wordt aanvaard, zonder garanties.
 • dat client duidelijk door Rest2Flow is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische
  behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende
  huisarts, arts en/of specialisten.
 • dat cliënt begrijpt dat coaching en therapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen
  verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Rest2Flow geen advies
  kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de therapeut is
bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Contactgegevens

Rest2Flow
Belgiëplein 78
1066 SC Amsterdam
The Netherlands

[email protected]

KVK nummer: 70161240